• Registration
Кабінет 33-2 "Фізика" PDF Друк e-mail
Написав Наталія Пугач   
Вівторок, 23 грудня 2014, 11:20

Організація роботи кабінету фізики

У ВПУ № 7 м. Кременчука за наказом директора училища створено кабінет фізики, який є навчальним та навчально-методичним осередком пропаганди знань із фізики та астрономії серед учнів та працівників. Завідує кабінетом спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Пугач Наталія Іванівна (Наказ №262-1 від 27.08.2012р.).

Діяльність кабінету фізики здійснюється згідно із Законом України «Про освіту», Положенням про кабінет фізики професійно-технічного навчального закладу №609 від 04.11.2005р., іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти, охорони праці, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України.

 

І. Основні завдання та зміст роботи кабінету фізики

На сьогоднішній день кабінет фізики – це навчальний підрозділ училища, спеціально обладнане приміщення навчального закладу зі створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання, наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями і пристроями, що стосуються фізики та астрономії згідно з санітарно-гігієнічними нормами і правилами облаштування. У ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні і факультативні заняття, виховна робота з учнями, систематичне підвищення наукової, педагогічної, психологічної та методичної кваліфікації завідуючого кабінетом.

Основна мета роботи кабінету – забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року за №24. Ця мета передбачена «Положенням про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів».

Завданням функціонування навчального кабінету фізики є створення передумов для:

 • організації колективного, індивідуального та диференційованого навчання;
 • реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;
 • організації роботи гуртків, позакласних та виховних заходів;
 • забезпечення умов для своєчасного і ефективного проведення лабораторних і практичних занять;
 • індивідуальної підготовки викладача до занять, що сприяє підвищенню його науково-методичного рівня;
 • надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам училища;
 • вивчення, узагальнення і популяризації перспективного педагогічного досвіду;
 • впровадження інноваційних технологій щодо поліпшення й удосконалення педагогічного процесу в навчальному закладі;
 • для підготовки та участі учнівської молоді у конкурсах, олімпіадах різних рівнів.

Кабінет фізики забезпечує науковий, естетичний, навчальний, методичний, виховний рівні викладання предметів природничо-математичної підготовки.

Завідуючим кабінетом фізики в училищі здійснюється різнопланова діяльність.

 1. 1. З нормативною документацією навчального кабінету:
 • ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо вивчення фізики в загальноосвітніх навчальних закладах та навчальними програмами;
 • розробка робочих тематичних планів, поурочно-тематичних планів, паспорту кабінету, паспорту комплексного методичного забезпечення предмета, плану роботи гуртка на основі навчальних програм для учнів ІІ-го ступеня навчання з навчальних дисциплін «Фізика», «Астрономія.
 1. 2. З навчально-методичної та виховної роботи:
 • проводяться навчальні заняття;
 • консультації з навчальних предметів;
 • заняття гуртка;
 • робота з невстигаючими учнями;
 • робота з обдарованими учнями;
 • індивідуальна робота з учнями;
 • інформаційно-інструктивні лінійки;
 • виховні години;
 • участь у засіданнях ЦМК викладачів природничо-математичної підготовки;
 • підготовка та участь учнів у конкурсах, вікторинах, олімпіадах різних рівнів;
 • робота з активом закріпленої групи;
 • батьківські збори;
 • робота з батьківською радою закріпленої групи;
 • індивідуальна та групова робота з батьками щодо організації та співпраці у навчально-виховному процесі;
 • ознайомлення з матеріалами періодичних видань та глобальної мережі Інтернет (документи, новинки в галузі педтехнологій);
 • вивчення та впровадження в роботу новітніх технологій;
 • поповнення та виготовлення навчально-дидактичного матеріалу;
 • залучення учнів до виготовлення навчально-дидактичного матеріалу;
 • надання учням консультативної допомоги щодо створення та оформлення учнівських проектів;
 • організація виставок нових навчально-методичних посібників, літератури;
 • залучення учнів до виконання творчих робіт, завдань, виготовлення саморобних пристроїв;
 • організація виставок найкращих учнівських рефератів, презентацій, творчих робіт.

З метою підвищення якості навчання з фізики та астрономії викладачем розроблено навчально-методичні комплекси предметів «Фізика» та «Астрономія», що містять в собі:

 • нормативні документи;
 • документацію навчального кабінету та предметів;
 • навчальні програми предметів;
 • робочі навчальні плани предметів;
 • поурочно-тематичний план роботи викладача;
 • плани уроків;
 • комплекти контрольних завдань для перевірки знань учнів;
 • дидактичні матеріали;
 • комплекти інструкцій до лабораторних та лабораторно-практичних робіт;
 • питання для державної підсумкової атестації з фізики;
 • перелік методичного забезпечення предметів;
 • методичні вказівки, рекомендації, розробки для викладача;
 • тематичні папки;
 • зразки найкращих учнівських робіт та проектів;
 • експозиційні матеріали.

Згідно з вимогами Державних стандартів базової і повної середньої освіти учнів про необхідність змінювати традиційні рамки уроку, посилювати його місткість, підвищувати рівень індивідуалізації навчання і самостійної роботи учнів, розвивати їх творчу активність основними завданнями сучасного уроку фізики є:

 • відповідність навчального матеріалу вимогам науковості, оптимальності, єдності навчання і виховання, зв’язку з життям;
 • реалізація комплексної мети уроку: навчальної, розвивальної та виховної;
 • урахування вікових особливостей учнів та їх пізнавальних можливостей, інтересів і запитів;
 • реалізація інноваційних технологій сучасного уроку;
 • інтегрованість уроку (використання міжпредметних зв’язків);
 • цілеспрямованість і кропітка робота над пізнавальними завданнями та запитаннями, що виникають у результаті створення проблемних ситуацій;
 • всебічний політехнічний розвиток учнів.

Робота викладача спрямована на те, щоб кожен урок сприяв розвитку пізнавальних інтересів учнів, формуванню навичок самостійного здобуття знань, прищеплюванню любові до обраної професії та поваги до праці.

У навчально-виховному процесі застосовуються інноваційні педагогічні технології, що забезпечують систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів, педагогічних дій і засобів, які охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів; спрямовують розвиток та саморозвиток учня з урахуванням його здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб'єктного досвіду; створюють умови для реалізації та самореалізації особистості.

Пошуки засобів ефективного навчання спонукають викладача до нововведень у навчально-виховній роботі, зумовлюють застосування новітніх педагогічних технологій, а саме:

 • технології інтегрованого уроку, в якому органічно поєднано відомості з інших навчальних предметів, що сприяє інформаційному збагаченню сприймання, мислення та почуттів учнів і дає змогу з різних сторін пізнати фізичні явища, поняття, досягти цілісності знань (математика, хімія, інформатика, предмети професійно-теоретичної підготовки тощо);
 • технології особистісно-орієнтованого уроку, яка, увібравши в себе елементи різних методик, робить учня суб’єктом навчальної діяльності, забезпечує можливість навчання за індивідуальною програмою, створює умови для його самовизначення й самореалізації, спирається на інтереси, цінності, схильності, вміння, психолого-фізіологічні особливості (пам'ять, увагу, уяву, мислення) особистості;
 • технології інтерактивного уроку як спеціальної форми організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність;
 • технології ігрового навчання, під час якої здійснюється залучення учня до навчальної гри, що забезпечує засвоєння навчального матеріалу, формування вмінь і навичок, надає учневі можливості самовизначення, розвитку творчих здібностей, формує емоційне сприймання змісту навчання;
 • мультимедійні технології, що пов'язані зі створенням та використанням мультимедіапродуктів: електронних підручників, довідників, збірників дидактичних матеріалів, тестових завдань у форматі ЗНО, віртуальних лабораторій, посібників, комп'ютерних фільмів, презентацій, слайд-шоу, баз даних, у яких об'єднуються текстові, графічні, аудіо- та відеоінформації, анімація;
 • мережеві технології, які призначені для телекомунікаційного спілкування учнів, доступу до електронних бібліотек, освітніх сайтів, установ освіти та видавництв із метою обміну інформацією між суб'єктами зв'язку, ознайомлення з матеріалами періодичних видань та глобальної мережі Інтернет (документи, новинки в галузі педтехнологій).

Застосування інноваційних технологій навчання на уроках фізики та астрономії забезпечує високу якість засвоєння матеріалу, про що свідчить моніторинг навчальних досягнень учнів та результати предметних конкурсів, олімпіад різних рівнів, забезпечує урізноманітнення методів навчання, підняття активності учнів, створює приємну невимушену атмосферу під час навчально-виховного процесу, сприяє вихованню цілеспрямованої особистості, залученню молоді до виготовлення навчально-дидактичних матеріалів та оформлення учнівських проектів (презентацій, бюлетенів, слайд-шоу, рефератів, доповідей, повідомлень, кросвордів, вікторин тощо).

Учні демонструють глибокі знання навчального матеріалу, організаторські здібності, оригінальність мислення, професійні уміння та навички, позитивне ставлення до навчання, інтерес до предмета.

При кабінеті організовано роботу гуртка «Цікава фізика».

Засідання гуртка проводяться періодично відповідно до плану двічі на місяць (план роботи додається).

Завдання гуртка:

 • підтримувати і розвивати пізнавальний інтерес до вивчення фізики як науки;
 • надавати учням допомогу в організації та проведенні конкретних фізичних досліджень, формувати в них достатні практичні навички для дослідницької діяльності та проведення спостережень, що сприяє виробленню в них дослідницьких прийомів, формуванню експериментальних умінь і навичок;
 • ознайомлювати гуртківців із основними досягненнями сучасної фізики;
 • виробляти практичні навички проведення досліджень, обробки та узагальнення отриманих результатів;
 • залучати учнів до участі у змаганнях, конкурсах, виставках;
 • розвивати навички та вміння розв’язувати фізичні задачі; фізичне мислення гуртківців під час проведення експериментів; конструкторські здібності, винахідливість, просторове і логічне мислення, уяву, фантазію, здатність проявити творчу ініціативу та вміння застосовувати отримані знання на практиці; уміння працювати з літературою та матеріалами мережі Інтернет;
 • виховувати впевненість у необхідності доцільного використання досягнень науки і техніки; повагу до творців науки і техніки; готовність до індивідуальної та колективної діяльності при проведенні дослідницьких робіт; культуру спілкування і поведінки; потребу у творчій самореалізації.

При кабінеті проводиться виховна та позакласна роботи. З метою підвищення рівня навчально-виховного процесу завідуючим кабінетом розробляються сценарії позакласних заходів, проводяться тематичні тижні, дні, участь у яких беруть не тільки гуртківці, а й учні навчальних груп.

Систематично проводяться консультації та додаткові заняття для учнів з низьким рівнем знань і з обдарованими учнями.

Кабінет обладнаний приладами для виконання фронтальних лабораторних робіт, дослідів, завдань фізичного практикуму. Система обладнання фізичного кабінету визначається системою сучасного фізичного експерименту, передбаченого програмою та сукупністю методів, що застосовуються при викладанні фізики, а саме:

 • демонстраційний експеримент;
 • фронтальні лабораторні роботи і досліди;
 • фізичний практикум;
 • домашні досліди та спостереження.

У кабінеті оформлено куточок з охорони праці та техніки безпеки, розроблено відповідні інструкції, ведуться «Журнал адміністративно-господарського контролю з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, промислової санітарії та безпеки життєдіяльності», «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», «Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки».

 

II. Обладнання кабінету фізики

 

Кабінет фізики ВПУ № 7 м. Кременчука призначений для проведення уроків фізики та астрономії, позакласних та виховних заходів, засідань гуртка, індивідуальної та групової роботи з дітьми та батьками тощо.

Розміри кабінету: 12 м - 5,50 м - 2,90 м. Площа - 66 м2.

У кабінеті 30 робочих місць для учнів та одне – для викладача.

Планування приміщення кабінету фізики і розміщення в ньому навчальних місць та устаткування здійснюється згідно з вимогами ДБН В.2.2.-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», затверджених наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96 № 117. Приміщення кабінету має природне і штучне освітлення відповідно до СНиП ІІ-4-79 «Естественное й искусственное освещение».

Кабінет забезпечується опаленням і вентиляцією відповідно до СНІП 2.04.05.-91. "Опалення, вентиляція і кондиціонування" з таким розрахунком, що в приміщенні підтримується температура в межах 17-20°С і відносна вологість повітря 40-60%.

Приміщення кабінету фізики відповідає вимогам ДМАОПО.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затвердженого наказом Держнаглядохоронипраці від 09.01.98 № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93.2533; НАПБ В.01050-98/920 «Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затвердженого спільним наказом Міністерства освіти України та ТУДПО МВС України від 30.09.98 № 348/70, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за № 800/3240 (із змінами).

Приміщення кабінету фізики використовується тільки за своїм призначенням.

Пожежна безпека в кабінеті організується відповідно до "Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України", затвердженими спільним наказом Міносвіти і МВС України від 30.09.98 за №800/3240.

Навчальний кабінет має кафедру з робочим місцем викладача, що сприяє встановленню візуального контакту «викладач – учень» та «учень – викладач».

Демонстрація дослідів та фізичних експериментів проводиться на спеціальному пересувному столі з регульованою висотою, що забезпечує унаочнення процесу та можливість спостереження за перебігом досліду з усіх робочих місць учнів.

Крокуючи в ногу з сучасністю та з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках, кабінет забезпечено комп’ютером, мультимедійним проектором стаціонарним екраном, маркерною дошкою, підключено до Internet-мережі.

Кабінет обладнано п’ятьма багатофункціональними шафами, в яких зберігаються нормативні документи, документація навчального кабінету та предмета, друковані посібники, електронні засоби навчального призначення, медіатека, дидактичні матеріали з фізики, тестові завдання, тематичні папки, зразки кращих учнівських робіт та проектів, матеріали гурткової та позакласної роботи, підручники, електронна бібліотека, технічні засоби навчання тощо.

У кабінеті розміщено шафу для зберігання верхнього одягу учнів.

Кабінет обладнано пластиковою магнітною дошкою, на якій можна писати маркером та крейдою. Зворотний бік дошки – білого кольору, що можна використовувати для демонстрації наочності, мультимедійних матеріалів із застосуванням ІКТ. Частина дошки розкреслена і має координатну вісь для якісного виконання рисунків, графіків, схем.

Постійний панорамний стенд «Фізика – наука розуміти природу» складається з трьох частин і містить інформацію у вигляді визначень, формул, малюнків до всіх розділів, що вивчаються.

У центральній частині стенду зображено людину, яка розвинула науку від найпростіших механізмів до сучасних засобів електроніки. Сучасний верстат із програмним управлінням, електронний вимірювальний пристрій та комп’ютер вказують на зв'язок фізики із професіями, якими оволодівають учні в училищі.

Постійний стенд “Державні символи України” містить слова Державного Гімну та зображення Державного Прапора, Державного Герба України.

Стенд зі словами Петра Капіци «Наука повинна бути весела, захоплююча і проста» містить змінні планшети, рубрики яких дозволяють охопити великий обсяг матеріалу різної тематики: про науковців, новітні розробки, досягнення науки і техніки, результати експериментальної й дослідницької роботи учнів, найкращі учнівські роботи тощо. Стенди сприяють створенню атмосфери співпраці, забезпечують мобільність інформації, спонукають учнівську молодь до творчої самостійної, дослідницької роботи тощо. Фон стенду – зображення Всесвіту, що вказує на поєднання наук фізики і астрономії.

Тематика змінного стенду «Наука повинна бути весела, захоплююча і проста»:

 • «Сторінками історії»;
 • «Творці фізичної науки»;
 • «Бувальщини з життя геніїв»;
 • «Зі світу науки і техніки»;
 • «Фізичний калейдоскоп»;
 • «Мало знати – треба вміло застосувати»;
 • «До науки немає коротких шляхів»;
 • «Через терни до зірок»;
 • «До уваги».

На окремих стендах розміщено:

 • основні одиниці СІ;
 • основні фізичні константи;
 • приставки до одиниць СІ;
 • похідні від основних фізичних констант.

Наповнення кабінету стендами дає учням можливість завжди мати перед очима всі основні формули й одиниці вимірювання. Вони не гають час на пригадування формул під час розв’язування задач. Ці матеріали міцно закріплюються у пам’яті учнів.

Під час проведення державної підсумкової атестації з фізики стенди є складовою успішної її здачі.

У нішах між вікнами вмонтовано полиці, які використовуються для демонстрації приладів до розділів, що вивчаються, організації виставок найкращих учнівських рефератів, презентацій, творчих робіт тощо.

У кабінеті відведено місце (стіл з перегородками та полицею) для проведення лабораторних робіт та робіт фізичного практикуму. Стіл обладнано висувними шухлядами, в яких зберігається лабораторне обладнання. На передній стінці столу розміщено змінні планшети для інструкцій до лабораторних робіт та інструкцій з безпеки життєдіяльності, що стимулює учнів до дотримання правил техніки безпеки у процесі виконання лабораторних робіт. Інструкції до лабораторних робіт є у друкованому вигляді у кабінеті фізики, у бібліотеці та в електронному вигляді, що дає можливість учням ознайомитися з ходом виконання роботи заздалегідь або самостійно підготуватися до виконання роботи у разі відсутності учня на уроці. З розподільного щита на лабораторний стіл подається змінна й постійна напруга.

Робочі місця лабораторного столу забезпечено ноутбуками, що під’єднано до мережі Інтернет. Це дає змогу учням використовувати їх для пошукової діяльності, створення презентацій, роботи з електронними посібниками, перегляду відеороликів тощо.

Для забезпечення виконання учнями і викладачами встановлених для кабінету фізики правил техніки безпеки, санітарії та гігієни, протипожежної безпеки, а також правил поведінки учнів на уроках, перервах та в позаурочний час кабінет обладнано стендом «Інструкція з техніки безпеки та охорони праці для кабінету фізики»; вогнегасником з інструкцією щодо використання; медичною аптечкою, яка знаходиться в препараторській на видному місці з інструктажем щодо її вмісту і використання. Це дасть можливість в екстремальних ситуаціях правильно діяти вчителеві та учням.

Вагомим додатком до кабінету фізики є його лаборантська. У шафах зберігаються прилади для демонстраційних експериментів, комплекти приладів лабораторного практикуму, прилади для проведення лабораторних робіт і фронтальних експериментів на уроках. Для кожного розділу відведено окремі полиці. Вміст шаф систематизовано відповідно до паспорту кабінету.

В лаборантській наявний слюсарний та столярний інструмент, необхідний для гурткової роботи та для ремонтних робіт в кабінеті.

В окремій шафі знаходяться виготовлені учнями пристрої (демонстраційні прилади та наочні посібники, прилади для виконання лабораторних робіт і робіт лабораторного практикуму, фронтальних дослідів та експериментальних завдань). Кожен пристрій використовується на уроках та є цікавий тим, що він виготовлений власноруч учнями. На уроках такі пристрої сприймаються учнями з більшим захопленням, ніж обладнання промислового виробництва, та стимулюють їх до розвитку технічної творчості.

У кабінеті оформлено узагальнені каталоги усіх навчальних таблиць із фізики й астрономії, літератури, навчальних фільмів, презентацій, пристроїв, виготовлених учнями.

У кабінеті встановлено лампи денного освітлення, на вікнах – жалюзі, які можна використати для затемнення, що дає можливість регулювати освітлення кабінету, створювати оптимальні умови навчання. Вікна забезпечують вільний доступ сонячного світла, дозволяють дотримуватися провітрювального режиму кабінету.

Стіни пофарбовано у світло-жовтий колір, що створює атмосферу затишку та спокою.

Кабінет оснащено:

 • технічними засобами навчання: ПК, ноутбуками, мультимедійним проектором, екраном;
 • підручниками;
 • навчальними посібниками;
 • електронними засобами навчання;
 • зображувальними наочними посібниками;
 • дидактичними матеріалами;
 • фаховими журналами;
 • інформаційними збірниками МОН України, МОНмолодьспорту України;
 • комплектом білетів для ДПА з фізики;
 • завданнями для контрольних робіт (рівневі завдання, тести, фізичні диктанти тощо);
 • матеріалами педагогічного досвіду викладача;
 • розробками відкритих уроків та заходів;
 • комплектами інструкцій для проведення лабораторних та лабораторно-практичних робіт;
 • роздатковим матеріалом для вивчення, узагальнення та перевірки знань (до кожної теми програми);
 • медіатекою;
 • програмним педагогічним засобом (ППЗ) з фізики.

Навчальне обладнання зберігається в шафах та робочому столі викладача.

ІІІ. Організація роботи кабінету фізики

 

Робота кабінету здійснюється відповідно до навчальних планів і програм предметів «Фізика» та «Астрономія», згідно з планами роботи кабінету та гуртка. Відповідальним за створенням обладнання кабінету та проведення контролю за його роботою є директор училища.

Організація роботи кабінету фізики наказом директора училища покладається на завідуючого кабінетом – викладача фізики, який в установленому порядку пройшов навчання та перевірку знань і має відповідне посвідчення.

Завідуючий кабінетом сприяє забезпеченню високої ефективності навчально-методичної діяльності кабінету, впровадженню та ефективному використанню в його роботі навчально-наочних і методичних посібників, довідниково-інформаційних матеріалів, технічних засобів навчання і контролю знань, забезпечує справний стан обладнання кабінету, сприяє створенню та оснащенню стендів у навчальному кабінеті.

Останнє оновлення на Вівторок, 23 грудня 2014, 13:48
 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2020. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід

Реєстрація

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.