• Registration
Активне навчання. Словник. Глазкова Н.М. PDF Друк e-mail
Написав Наталія Глазкова   
Неділя, 18 січня 2015, 13:04

Глазкова Н.М.

СЛОВНИК

АКТИВНЕ НАВЧАННЯ

на уроках української мови та літератури в їхній особистісній спрямованості на учня

ТИПИ УРОКІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РЕАЛІЗАЦІЮ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ

1. Бінарні уроки.
2. Віршовані (римовані) уроки.
3. Інтегровані (міжпредметні) уроки.
4. Уроки-дискусії:

 • урок-діалог;
 • урок-диспут;
 • урок запитань і відповідей;
 • урок-засідання;
 • урок - круглий стіл;
 • урок-конгрес;
 • урок-практикум;
 • урок - прес-конференція;
 • урок - проблемний стіл;
 • урок-семінар;
 • урок-суд;
 • урок-телеміст.

5. Уроки-дослідження:

 • урок-знайомство;
 • урок - панорама ідей;
 • урок-пошук;
 • урок-самопізнання.

6. Уроки-звіти:

 • урок-аукціон;
 • урок-залік;
 • урок-захист;
 • урок-інтерв’ю;
 • урок-ерудит;
 • урок-композиція;
 • урок-концерт;
 • урок - огляд знань;
 • урок-презентація;
 • урок-ярмарок.

7. Уроки-змагання:

 • урок - брейнг-ринг;
 • урок-вікторина;
 • урок-КВД - конкурс винахідливих та допитливих;
 • урок-КВК - конкурс веселих та кмітливих;
 • урок-конкурс;
 • урок - мозкова атака;
 • урок-турнір.

8. Уроки-мандрівки:

 • урок-екскурс;
 • урок-екскурсія;
 • урок-марафон;
 • урок-подорож.

9. Кроки - сюжетні замальовки:

 • урок-віночок;
 • урок-вечорниці;
 • урок-драматизація;
 • урок-казка;
 • урок - картинна галерея;
 • урок-ранок;
 • урок-фестиваль;
 • урок - усний журнал;
 • урок - рольова гра;
 • урок - театралізована вистава.

МЕТОДИ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Акваріум - це один з варіантів кооперативного навчання. Він ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, удосконалення вміння дискутувати й аргументувати свою думку.

Порядок проведення.

1. Учні об’єднуються у групи по 4-6 чоловік. Вчитель пропонує їм ознайомитися із завданням.

2. Одна з груп займає місце в центрі аудиторії. Ця група отримує інструкцію для проведення групової дискусії, сформульовану приблизно так:

 • прочитайте завдання вголос;
 • обговоріть його в групі (проведіть коротку дискусію);
 • за 3-5 хвилин дійдіть спільного рішення або підсумуйте дискусію.

3. Поки діюча група займає місця в центрі, решта учасників обговорюють завдання в малих групах. Учнів, котрі перебувають у зовнішньому колі, слухають, не втручаючись у перебіг обговорення.

4. По завершенні відведеного для дискусії часу група повертається на свої місця.

5. Коротке загальне обговорення можна організувати за такими запитаннями:

 • Чи погоджуєтеся ви з думкою групи?
 • Чи була ця думка достатньо аргументованою, доведеною?

Відводиться на таку бесіду 3-4 хвилини.

Потім пропонується іншій групі зайняти місце в центрі кола. Наступна група може обговорювати інше завдання або іншу проблему: „акваріум”

Аналіз художнього тексту з використанням знань з інших гуманітарних галузей - філософії, естетики, історії, мистецтвознавства, народознавства.

Бесіда за Сократом. Учні ставлять проблемні питання і шукають шляхи їх розв'язання.

Ділова гра. Відтворюється поведінка і робота конкретних працівників: учителя, редактора, журналіста, перекладача.

Дискусія. Висловлюються різні погляди під час обговорення складної проблеми і пошуку істини. Дискусія пропонується для обговорення певного питання. Можна застосувати такі вправи:

 • неструктурований мозковий штурм;
 • текст (фрагмент), що містить суперечливе питання.

Викладач пропонує учням в парах напрацювати по 2-3 аргументи до двох протилежних позицій: так, ні (3 хвилини).

Після цього розпочинають загальну дискусію. По завершенні дискусії учням пропонується оцінити власну участь та участь групи в дискусії поза училищем. Висловлюються 2-3 учня (особливо ті, хто не висловлювався під час дискусії).

Дослідницький метод застосовується тоді, коли засадничі знання здобуті, вміння аналізувати твір сформовані, навички роботи з літературою різного стилю вироблені. Учні отримують завдання і самостійно досліджують якесь питання, користуючись науковою літературою,засобами масової iнформацiї. Це – краєзнавчі дослідження, аналіз твору, рекомендованого для позакласного читання, порівняльний аналіз двох вивчених творів.

Евристичний метод спрямований на відкриття, яке учні роблять у результаті виконання ряду завдань учителя: відповідей на систему запитань, відшукування певних фрагментів у творі, роботи з додатковою літературою.з мережею Інтернет. Осердя цього методу – продумана система завдань, які сходинка за сходинкою ведуть до важливого евристичного висновку.

Інтерактивне навчання - це й застосування фронтальної та кооперативної форм організації навчальної діяльності учнів. Кожна з них має свої особливості, на які потрібно зважати, визнача­ючи способи організації засвоєння учнями знань. Фронтальна форма передбачає навчання однією людиною (здебільшого викладачем) групи учнів. За такої форми навчальної діяльності кількість слухачів завжди переважає кількість тих, хто говорить. Усі учні в певний момент працюють разом чи індивідуально над одним завданням з подальшим контролем результатів.

Мікродискусії. Те саме, що дискусія, лише з мінімальною кількістю диспутантів.

Метод проектів дає змогу поглибити знання учнів із навчальних предметів, визначити їхні здібності, розвинути інтерес до дослідницької роботи, сформувати вміння працювати з різноманітними інформаційними джерелами, навчити проводити спостереження та робити висновок, презентувати результати своєї роботи.

Мозкова атака. Група ділиться на дві частини: генератори ідей і критики. Першими виступають генератори, потім - критики.

Мозковий штурм – ефективний метод колективного обговорення проблеми чи завдання, пошук рішень, який спонукає учасників виявляти свою уяву та творчість. Він передбачає вільне висловлювання думок усіх учасників і допомагає знаходити багато ідей та рішень. Викладач на уроці називає тему „мозкового штурму”.

При цьому „мозковий штурм” організовують за такими правилами:

 1. Усі учасники „штурму” пропонують ідеї.
 2. Один учень („секретар”) записує на дошці всі запропоновані ідеї. Коли група вважає кількість поданих ідей достатньою, переходять до наступного етапу.
 3. Ідеї систематизують, аналізують, розвивають групою.
 4. Обирають найкращі рішення.

Правила поведінки під час мозкового штурму.

 1. Намагатися висунути якомога більше ідей.
 2. Включати свою уяву: не відкидати ніякої ідеї тільки тому, що вона суперечить загальній думці.
 3. Можна розвивати ідеї інших учасників.
 4. Не можна критикувати висловлювання інших та давати оцінку запропонованим ідеям.

Навчаючи – учусь. Суть прийому „Навчаючи – учусь” полягає в тому, що кожен учень може передати свої знання іншим учням та отримати від одногрупників нову для себе інформацію.

Кожна група працює над отриманим від учителя завданням, добирає необхідний матеріал, створює презентацію. На уроці від групи виступає один учень.

Навчання в грі. Гра є особливою формою життя дитини в суспільстві та доступною формою пізнання і пристосування до суспільства.

У грі учні виконують ролі дорослих, відтворюючи в ігрових умовах їх життя, працю, стосунки між ними.

Через гру дитина задовольняє свої потреби в спілкуванні з дорослими, у суспільному житті з ними.

У грі розвиток є ніби побічним продуктом. Значення гри:

 • підготовка до майбутнього життя;
 • вміння підкорюватись правилам;
 • розвиток моторики, психічних процесів;
 • активізація уваги на уроці;
 • активізація пізнавальної діяльності;
 • спосіб зацікавлення учнів;
 • засіб попередження перевантаження, перевтоми;
 • позитивний емоційний настрій.

Карусель. Ця модель сприяє одночасному включенню всіх учнів групи в активну роботу, наприклад, для інтенсивної перевірки обсягу і глибини наявних знань.

„Карусель” – передбачає розподіл учнів на 2 групи (рівні за кількістю), утворюється 2 кола.

Зовнішнє коло не „рухається” і визначає питання для внутрішнього кола; внутрішнє коло – рухоме. За сигналом вчителя учні внутрішнього кола пересуваються на 1 стілець ліворуч. З новим співрозмовником чи співрозмовницею обговорюється наступне питання.

Викладач постійно слідкує за часом та чітким пересуванням учнів. Якщо коло пройдене повністю, то це має бути той або та, з ким починалася вправа.

Учні першого варіанта (нерухомі) ретельно готують запитання за певною темою.

Проблемний семінар. Учні доходять істини, пройшовши шлях суперечок і дискусій, застосовуючи форми групової роботи.

Рефлексія - фаза уроку, протягом якої учні осмислюють відкриті й усвідомлені ними на занятті ідеї; в цей час вони запитують, інтерпретують, застосовують, сперечаються, дискутують, змінюють та поширюють набуті знання.

Репродуктивний метод потребує від викладача передати учням готову інформацію, яку вони мають зрозуміти й запам’ятати. Учні слухають, читають, конспектують, складають план, тези, таблицi. Завдання словесника при цьому –дати не тільки основи літературознавчих знань, а й навчити самостійно здобувати значно більший обсяг інформації.

Саморозвиток. (Після виступу учень критично оці­нює себе й аналізує недоліки.)

Творча лабораторія. (Учасники мікрогрупи подають свої творчі здобутки: власні вірші, міні-твори, новели, сценарії.)

Творче читанняспецифічно літературний метод, який полягає в активізації безпосереднього, емоційного, естетичного сприймання твору.

ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗИСНИХ ГРУП ДОПОМОГИ ВИКЛАДАЧУ

Група "Літературний ексклюзив" (3-4 чол.). До неї входять учні, котрі претендують на пошук виняткової інформації, виклад невідомих фактів біографії письменника, складної долі видання творів, відомостей про ще не надруковані матеріали, архівні документи.

Група "Авторська лабораторія" (3-4 чол.). Кільком здібним учням, які мають творче мислення, естетичний смак, володіють художнім стилем мовлення, даються завдання: доповнити авторський текст, написати свою версію твору на задану тему, зробити власний портрет-опис героя тощо.

Група "Пошук мемуарів" (2-3 чол.). Члени групи розшукують і наводять мемуарні свідчення самого автора або думки про нього відомих діячів. Використання на уроці таких матеріалів зацікавлює учнів, допомагає правильно трактувати певні дискусійні питання, логічно узагальню­вати гострі полеміки.

"Експертна група" (3-4 чол.). Члени групи здійснюють контроль за регламентом, стежать за висловленням оригінальних ідей, розкриттям проблем, допомагають учителеві об'єктивно оцінити роботу на уроці, підбити його підсумок.

Завдяки використанню інтерактивних техно­логій учні  формують власне світобачення, орієнтовно визначають життєву позицію, своє місце в сучасному світі. Вони вчаться пояснювати і вмотивовувати, а де треба - обстоювати свою точку зору. А це дуже важлива риса, необхідна в сучасному інтенсивному світі.

Останнє оновлення на Неділя, 18 січня 2015, 13:08
 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2020. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід

Реєстрація

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.